آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 88
موضوع‌ها: 80
اعضا: 1
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.05
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.05
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0
تعداد ارسال‌های هر عضو: 88
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.1
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: azam
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 100%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: مقاله های هنری (با 41 ارسال , 33 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
بررسی هنر گوتیک از دیدگاه کلی (4 پاسخ)
اصول و فلسفه هنر ایرانی (2 پاسخ)
تاریخچه ای از نقاشی صفوی (1 پاسخ)
اهمیت هنر ایرانی (1 پاسخ)
مقاله هنر های سنتی (0 پاسخ)
دست بافته های سنتی ایرانی (0 پاسخ)
برتری آثار هنری اسلامی (0 پاسخ)
هنر خوشنویسی ایرانی (0 پاسخ)
هنر آرنوو چیست (0 پاسخ)
بررسی هنر های دستی کشور ژاپن (0 پاسخ)
هنر در دوران پارینه سنگی (0 پاسخ)
برخی از دیدگاه های موجود در زمینه هنر (0 پاسخ)
بازتاب هنر از دیدگاه اقوام مختلف (0 پاسخ)
هنر و فرهنگ (0 پاسخ)
هنر بافندگی (0 پاسخ)
دوختهای ترکیبی (17,019 بازدید)
بررسی هنر گوتیک از دیدگاه کلی (12,155 بازدید)
شماره دوزي (11,195 بازدید)
مواد و مصالح رودوزی های سنتی ایرانی (11,149 بازدید)
هنر بافندگی (11,085 بازدید)
سکمه دوزی و گل اشرفی دوزی (10,818 بازدید)
سوزن دوزی بلوچ (10,289 بازدید)
رنسانس دوزي (10,072 بازدید)
سوزن دوزی و ملیله دوزی اصفهان (9,541 بازدید)
ستاره دوزي (9,540 بازدید)
گوشه دوزی (9,428 بازدید)
ممقان دوزي (9,247 بازدید)
ابریشم دوزی ( دوخت با ابریشم ) (9,185 بازدید)
قلاب دوزي رشت (9,121 بازدید)
سوزن دوزی ترکمن ها (9,073 بازدید)